Våra 10 tips till hur man bör ge feedback kan snabbt hjälpa dig att realisera den fulla potentialen hos både dig själv och dina medarbetare.

Feedback, eller återkoppling, är ett effektivt och avgörande verktyg för lärande, trivsel och vidareutveckling. Därför är det inte överraskande att de flesta verksamheter och relationer behöver mer av det. Med en kultur och arenor för öppen och frekvent feedback, har man en optimal utgångspunkt för att förbättra relationer och prestationer. Både individuellt och kollektivt. Det är viktigt att understryka att både att ge och ta feedback är en träningssak, och vi har därför samlat våra bästa tips för att hjälpa dig att ge effektivast möjlig feedback till dina medarbetare.

Vad är feedback?

Feedback är information som en person får om en avgränsad del av hans eller hennes beteende. För att feedback ska vara effektiv bör den inte ges ensam – det lönar sig att kombinera feedback med en konsekvens, såsom positiv förstärkning eller beröm. Utan en konsekvens blir sannolikheten för förändring klart mindre.

”Det finns få organisationer idag som ger tillräcklig feedback, och om de ger feedback så är det oftast bara information. Information eller data är inte feedback – eftersom den inte säger något om vilket beteende som behöver förändras.

Avsaknad av feedback är en av orsakerna till att det finns variationer i beteende och prestationer bland anställda i företag. Utan insikt i eller förståelse för hur man presterar, är det svårt att förbättra prestationen nästa gång. Genom att sätta tydliga mål för den enskildes prestation kommer det bli enklare att mäta, och därmed se hur förändringar i beteende påverkar prestationen.

10 tips för hur du kan ge effektiv feedback

 1. Ge specifik ”hur-information”
 2. Ge feedback på beteende som personen kan kontrollera/påverka
 3. Ge omedelbar feedback – vänta inte
 4. Ge individuell feedback
 5. Uppmuntra till självkontroll av beteendet
 6. Om självkontroll inte är möjlig, bör feedback samlas in och ges av ledaren
 7. Fokusera på förbättring
 8. Feedback som ges ska vara lätt att förstå för mottagaren
 9. Visualisera feedback
 10. Feedback bör vara ett verktyg för att kunna ge positiv förstärkning

Effektiv feedback är en essentiell del av Maze-metoden.

Vad är förstärkning?

När man sätter feedback i system, bör beröm användas för att förstärka en aktivitet/respons/beteende. Beröm används som en positiv förstärkning av feedback då man önskar mer av den aktuella responsen eller beteendet man berömmer.

Och tvärtom kan feedback användas för att främja en negativ förstärkning, då man önskar mindre av en respons eller aktivitet som inte bidrar till att den anställde når sina mål.

Öppen och frekvent

Öppen och frekvent kommunikation är nödvändig för att team och enskilda individer ska kunna fungera optimalt. På samma sätt är det viktigt för ledare att få feedback så att också dem kan göra ett bra jobb. Effektiv feedback har fördelar både för den som ger och för den som tar emot, liksom för hela organisationen. Feedback är en förutsättning för lärande och på många arbetsplatser saknas det ofta feedback på prestation. Använder man effektiv feedback kan den fungera som ett betydande ledarskapsverktyg som leder till positiva beteendeförändringar.

Vad kan den anställde göra för att få feedback?

 1. Direkt fråga ”Hur ligger jag till/gör jag det?”
 2. Därefter fråga ”Vad kan jag göra?”
 3. Ha ett tydligt mål för arbetsuppgifter som kan jämföras

Vad kan en ledare göra för att få feedback?

Om en ledare är intresserad av att få feedback från sina anställda, så bör ledaren fråga. Det kan ibland vara skrämmande att be om feedback, bara för att ledaren kanske inte kommer att gilla vad de anställda har att säga. Det är viktigt att veta intentionen med frågor innan de ställs, och fråga på ett sätt så att de anställda känner sig trygga att svara ärligt och öppet.

Det var så MQ förbättrade sitt resultat, tack vare hjälp med omedelbar och effektiv feedback.

Källor

John Hattie and Helen Timperley: Review of Educational Research: The Power of Feedback

Full Circle Feedback: The Importance of Feedback

Daniels, A. C., & Daniels, J. E. (2006). Consequences that increase begavior: positive and negative reinforcers. In G. Snyder (Ed.), Performance management (Vol. 4). Atlanta, GA: Performance Management Publication.